Gebruikersvoorwaarden


Webmasterstart.nl is eigendom van de B.V.B.A. EUReaction - BE.0884.791.636

Antoine Dansaertstraat 18/7, 1000 Brussel

Telefoon: +32 2 511 56 69

Fax: +32 2 402 75 89

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door Webmasterstart.nl en op aanverwante websites of nieuwsbrieven. U wordt als gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

2. Privacy policy

Webmasterstart.nl respecteert de privacy van de bezoekers van zijn site en wil er alles aan doen om u op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin u alle nodige informatie kan vinden. We raden u dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens u informatie over uzelf aan ons verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die u zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien u toch nog verdere vragen zou hebben kan u per post of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vindt u bovenaan op deze pagina.

Webmasterstart.nl is een webmastersite in Belgie en Nederland waar je tips en downloads vindt voor webmasters. U kunt indien u zich registreert toegang krijgen tot extra onderdelen van de site. Indien u beslist om uw lidmaatschap op te zeggen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , wij verwijderen dan uw profiel.

2.1 Persoonsgegevens

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door Webmasterstart.nl is het vanzelfsprekend dat wij uw contactgegevens bijhouden om de dienstverlening op een zo vlot mogelijke manier te laten verlopen. Ook bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid een account aan te maken om toegang te krijgen tot de Webmasterstart.nl netwerken of de voorbehouden secties van partners.

Er zal u gevraagd worden een gebruikersnaam, een paswoord en een emailadres op te geven. Uw emailadres zal niet worden getoond op onze site indien u dat niet wenst en zal niet aan derden worden verstrekt. Deze gegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te kunnen maken van onze diensten. We geven u ook de mogelijkheid om andere gegevens (zoals uw voor- en familienaam, leeftijd, geslacht, land waar u verblijft) op te geven, maar deze zijn facultatief.

Webmasterstart.nl stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:


  1. Indien dit wettelijk verplicht is
  2. Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken
  3. Aan derden die worden ingeschakeld om de door u opgedragen diensten te kunnen leveren


Onder "derden" worden verstaan alle personen die buiten de activiteiten vallen die door de B.V.B.A. EUReaction worden gerund.

In het uitzonderlijk geval waarin Webmasterstart.nl zou van plan zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan organisaties waarmee Webmasterstart.nl samenwerkt, zal steeds uw toestemming worden gevraagd.

In overeenstemming met het relevante wettelijke kader voor het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, geeft u door akkoord te gaan met deze voorwaarden, uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden. U heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken door een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te versturen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in gegevens die door het webplatform worden verzameld. Het correctierecht verleent u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te richten.

2.2 Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is nodig om u gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de server op uw harde schijf worden geplaatst. Deze cookies kunnen worden opgehaald tijdens een nieuw bezoek aan onze site. Deze informatie zal worden gebruikt om je identiteit te verifiëren zodat je niet bij elk bezoek je gebruikersnaam of paswoord dient aan te geven. In de cookies zal ook informatie worden opgenomen over de verschillende handelingen die u op de site stelt. Op die manier komen we te weten wat uw voorkeuren en wensen zijn. In de cookie zullen ook uw IP-adres, uw browsertype en uw inloggegevens worden opgeslagen.

Je hebt de mogelijkheid je browser zo te configureren dat hij je waarschuwt telkens er nieuwe cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook weigeren dat er cookies worden toegestaan door de knop "geen cookies" aan te klikken. U kan ons ook later nog altijd meedelen dat u de verwerking van uw gegevens door middel van cookies niet toestaat door deze knop aan te klikken.

2.3 Logfiles

Het webplatform verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse. Hierin worden dus gegevens verzameld over de handelingen die u stelt op onze site. Deze logfiles bevinden zich op de server van de website. Hierbij geeft u toestemming om informatie in logfiles op te nemen.

2.4 Links

Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites staan niet onder de controle van Webmasterstart.nl en we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook om ook de privacy policies van die sites na te gaan.

2.5 Beveiliging

Wij willen u erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptie technologie. Wij blijven ook de nieuwste technologieën op de voet volgen.

2.6 Gebruikersprofiel

Op een aparte pagina kan je ook je gebruikersprofiel bekijken. Hierop zullen uw profielgegevens worden getoond. Deze pagina kan ook worden bekeken door andere bezoekers van de site. Op die manier krijgen ze de kans om u als vriend toe te voegen. Indien u hier echter het vakje "gebruikersprofiel niet aan derden tonen" aanklikt, zal deze pagina enkel door uzelf kunnen worden bekeken.

2.7 Toestemming

Voor Webmasterstart.nl is het belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent wanneer u uw toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij bieden u de mogelijkheid onze site te bezoeken zonder dat u enig persoonsgegeven aan ons doorgeeft. Uiteraard kan u dan van verschillende features geen gebruik maken. Indien u na het lezen van deze policy beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dan hebt u op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven. U hebt steeds de mogelijkheid om het account te laten verwijderen. In dat geval zal uw profiel worden verwijderd en zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt.

2.8 Aanmelding bij de Privacycommissie

De verwerking van persoonsgegevens door Webmasterstart.nl is aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Hoogstraat 139, 1000 Brussel; tel: 02/ 213.85.40; e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. internet: www.privacy.fgov.be.

2.9 Wijzigingen aan het privacybeleid

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit privacybeleid. Het geamendeerde privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de site van Webmasterstart.nl en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

3. Auteursrechten

3.1 Webmasterstart.nl

Alle onderdelen van Webmasterstart.nl vallen onder de bescherming van het Belgische auteursrecht en meerbepaald de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994. De reproductie ervan is onder geen beding toegestaan, tenzij er toestemming van Webmasterstart.nl zou worden verkregen.

3.2 Links

Webmasterstart.nl kan links naar andere websites of naar webpagina´s van derden bevatten. Een link met een website van derden wil echter niet altijd zeggen dat Webmasterstart.nl een band heeft met de beheerders van die websites, met hen samenwerkt of de inhoud van hun sites goedkeurt. De sites van derden en de inhoud die erop staat kan niet worden gecontroleerd door Webmasterstart.nl, die daarvoor dus ook niet aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Exoneratie/Verantwoordelijkheid

Webmasterstart.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. Webmasterstart.nl is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Webmasterstart.nl kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het systeem.

5. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

6. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Webmasterstart.nl behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Webmasterstart.nl en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

7. Beëindigen account

Je kan te allen tijde je account beëindigen. Ten aanzien van het publiek verdwijnt dan je account en alle persoonlijke inhoud, doch kopieën die vroeger op rechtmatige wijze werden gemaakt door andere gebruikers blijven hierdoor onaangetast.

Copyright © 2008 B.V.B.A. EUReaction